Kwaliteitsprogramma's

Kwaliteitsprogramma's

We geven hieronder enkele voorbeelden van kwaliteitsprogramma’s waaraan veel Nederlandse bedrijven voldoen. De meest bekende en waar de meeste bedrijven aan deelnemen is IKB Kip. Er is een onderscheid tussen de pure kwaliteitsregelingen en aanvullende marktconcepten, zoals scharrelkip. Deze laatste bevatten over het algemeen vooral eisen die betrekking hebben op dierenwelzijn. Deze concepten zijn vaak zichtbaarder voor de consument dan kwaliteitsprogramma’s. Enkele voorbeelden van kwaliteitsprogramma’s zijn:

IKB / Integrale Ketenbeheersing

 

De meeste Nederlandse pluimveebedrijven en slachterijen nemen deel aan IKB Kip. IKB is een kwaliteitssysteem dat in de Nederlandse handel tussen bedrijven vrijwel altijd wordt vereist. Het keurmerk wordt echter zelden tot nooit afgebeeld op consumentenverpakkingen.


Het systeem is opgezet door de Nederlandse vleeskuikensector en waarborgt de kwaliteit van voedingsmiddelen in samenhang met de gezondheid van mens, dier en milieu. De regels van IKB Kip bestrijken de gehele productiekolom, van de fokkerijbedrijven tot de broederijen, de vleeskuikenbedrijven, de slachterijen en uitsnijderijen.


IKB-deelnemers verstrekken garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Hier wordt op gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties. Bedrijven die voldoen aan de eisen krijgen een certificaat. De eisen omvatten onder andere registratieverplichtingen en uitwisseling van gegevens, huisvesting en stalsystemen, eisen rond voer, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne.


In de ons omringende landen zijn kwaliteitssystemen opgericht die in meer of mindere mate vergelijkbare eisen stellen als IKB Kip. Exporterende bedrijven moeten vanzelfsprekend ook voldoen aan deze systemen. Zo is er in Duitsland het QS-systeem (Qualität und Sicherheit) en in België het Belplume systeem. De vleeskuikensector overlegt regelmatig met de beheerders van deze schema’s over ontwikkelingen die aanpassing of aanscherping van de regelingen vereisen.
 

 

 

IKB Kip

 

 

IFS / BRC-Food

Deze kwaliteitssystemen zijn beide zijn opgericht door retailorganisaties. IFS staat voor International Food Standard en is opgericht in Duitsland. BRC staat voor British Retail Consortium. Controles binnen deze systemen richten zich op voedingsmiddelenbedrijven en niet zozeer op pluimveebedrijven. Beide systemen worden wereldwijd toegepast. Als een Nederlands bedrijf kip wil exporteren is een IFS- of BRC-certificering bijna altijd noodzakelijk.


De systemen omvatten uitgebreide lijsten van eisen die met name betrekking hebben op voed-selveiligheid. De basis hieronder is dat de bedrijven een intern kwaliteitssysteem moeten toepassen dat gebaseerd is op de HACCP-methode (Hazard Analysis of Critical Control Points). Verder worden eisen gesteld aan de omgeving, aan het product, aan het proces en personeel.
 

 

ISO 22000 / FSSC 22000

Deze norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid. De norm is toepasbaar op alle schakels in de vleeskuikensector en de toeleverende bedrijven, maar wordt vooral als inkoopvoorwaarde gesteld aan de slachterijen en uitsnijderijen. De voorwaarden die worden gesteld zijn een combinatie van basis voedselveiligheidseisen en een HACCP-aanpak met beheersmaatregelen.

 

 

 

Lees meer pagina's over kwaliteit