Skip to main content
Nieuws

Pluimveesector gaat verduurzamingsagenda vernieuwen

By juni 7, 2023juni 9th, 2024No Comments
Nu het aan de hoofdtafel niet gelukt is om met de overheid tot een Landbouwakkoord te komen, wil de pluimveesector de ‘Uitvoeringsagenda verduurzaming pluimveesector’ updaten. Dit hebben de in AVINED verenigde pluimveeorganisaties LTO/NOP, NVP, COBK, Anevei en Nepluvi besloten.
Sterke stijging aantal vleeskuikenbedrijven met beter leven ster

De huidige Uitvoeringsagenda van de pluimveesector dateert uit 2019. Daarin zijn in samenwerking met Ministeries en NGO’s de ambities en acties opgenomen voor verduurzaming van de sector voor de periode tot en met 2025 en streefbeelden richting 2030. De pluimveesector wil dit nu doortrekken richting 2040.

De pluimveesector vindt dat er aan de sectortafel pluimvee van het Landbouwakkoord goede dingen zijn gedaan om vorm te geven aan het toekomstbeeld van de sector. Op een aantal terreinen zoals innovaties, doelsturing en vergunningverlening zijn nieuwe ideeën ontwikkeld. Deze kunnen helpen om pluimveehouders perspectief te bieden. Dat moet niet voor niets geweest zijn. De in AVINED verenigde pluimveeorganisaties gaan daarom de komende maanden bekijken hoe een vervolg kan worden gegeven aan de resultaten van de sectortafel. Het is de bedoeling om deze onderdelen te combineren met de al ingeslagen weg van de verduurzamingsagenda van de pluimveesector. Dat zal gedaan worden in afstemming met andere sectororganisaties én de overheid.
De sector wil deze punten graag inbrengen bij de Minister als nagedacht wordt over het toekomstbeeld. Daarnaast zijn aan de sectortafel randvoorwaarden benoemd, waarvan er een aantal op het bordje van de overheid liggen. De realisatie van die randvoorwaarden is mede bepalend voor de mate waarin de ambities van de sector kunnen worden gerealiseerd. Het is daarbij van belang dat de overheid zorgt voor gelijkwaardige faciliteiten voor de verschillende transitiepaden (extensiveren, verplaatsen, innoveren, stoppen), met een juridisch houdbaar stelsel.

De sector streeft ernaar om voor het einde van het jaar een nieuwe versie van de Uitvoeringsagenda te hebben. Een “Uitvoeringsagenda verduurzaming pluimveesector – versie 2.0” gericht op 2040.

Bron: AVINED